Getuigenis van een verbond met God – Doopdienst

De scholen zijn weer zijn begonnen en het programma is weer opgestart met gemeentedagen, kindersamenkomsten en andere christelijke bijeenkomsten. Deze zondag vindt er een doopdienst plaats. Een indrukwekkende gebeurtenis zowel voor de dopelingen zelf als voor de hele gemeente. 

Vooraf was al aangekondigd dat deze dag zou plaatsvinden. Zij die persoonlijk het besluit genomen hebben dat ze zich wilden laten dopen kunnen dit dan kenbaar maken. Zeven jonge mensen hebben aangegeven dat ze graag gedoopt willen worden.  

Doop van gelovigen 

In onze gemeente brengen we de doop van gelovigen in praktijk door onderdompeling in water. Wij geloven dat de doop een plechtig getuigenis is voor God en voor mensen dat je een verbond met God wilt aangaan, in geloof in de opstandingskracht van Jezus (Romeinen 6:3-4). We zien de doop als een handeling die aangeeft dat je ervoor kiest om niet langer te leven naar je eigen wil en dat er iets nieuws begint: een innerlijke overtuiging en een besluit om een discipel (een leerling) van Jezus te worden. Met de fysieke handeling van de doop wordt van dit besluit een persoonlijk en voor iedereen zichtbaar getuigenis gegeven. 

De hele gemeente verzamelt zich rond het bad waarin wordt gedoopt. Het is warm, en na het dopen mogen de kinderen nog even afkoelen in het bad. 

Een weloverwogen besluit 

Het is dan ook een feestelijke dag voor de hele gemeente als jonge mensen ervan getuigen dat ze dit belangrijke levensbesluit hebben genomen. Eerder hebben degenen die zich willen laten dopen al uitleg gehad over dit thema. De samenkomst, voorafgaand aan het dopen, is één met verkondiging vanuit de Bijbel over wat de doop betekent.  

Voorganger Bert begint met een tekst uit Mattheus 28 vers 19 en 20 (NBG) Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.” De doop gaat over meer dan alleen vergeving van zonden. Het gaat over het nemen van een besluit om een discipel, een leerling van Jezus te worden.  

De zeven dopelingen krijgen de gelegenheid om ook van achter de microfoon hun persoonlijke geloofsgetuigenis te geven. Het is ontroerend om op zo’n moment in de harten te mogen kijken van deze jongvolwassenen, die met hun hele hart God willen dienen. En het is tegelijkertijd een aansporing voor degenen die zich al eerder hebben laten dopen, om met dezelfde oprechte liefde God te blijven dienen in hun dagelijkse leven. 

Na de samenkomst verzamelen we ons rond de plek waar het dopen plaatsvindt. Hiervoor wordt een tijdelijk opgezet zwembad gebruikt. En na elke doop zingen we als gemeente samen de dopeling toe met een couplet of refrein van een lied dat ze zelf hebben uitgezocht.  

Wat zijn we dankbaar dat we zo’n groep jonge mensen in ons midden hebben die er bewust en vol overtuiging voor kiezen om van Jezus te leren en Hem na te volgen! 

Lisa is één van de dopelingen. Ze vertelt in haar getuigenis dat ze een leerling van Jezus wil zijn. 

Lees hier meer over de doopWaarom is de doop zo belangrijk voor een christen? (christenzijn.nl)